Shomeir Shirah Award Winner
Myrna Braverman, GTM Secretary, Kansas City, MO